Контрол на качеството

Суровини
Използваме най-добрите суровини , които се отглеждат и предлагат в нашия регион – Тракийската низина , един от най-добрите селскостопански райони на България . Доставчиците са дългогодишни наши партньори, които произвеждат и осигуряват суровините и материали , отговарящи на предварително договорените спесификации .
Производствена база
Площта, на която се помещават производствената и складовата база, покрива 60 000 кв.м.
Разполагаме с производствени линии, които ни позволяват да произвеждаме продукти в различни по вид и размер опаковки .Изградихме две хладилни складови бази с площ от 2000 кв.м., които ни дават възможност да произвеждаме много от продукитте ни целогодишно .
Контрол на качеството
Въведохме HACCP система, базирана на основните принципи на Codex Alimentarius . Тя покрива изисквания за всички суровини и материали , готов продукт , както и всеки процес , свързан с производството и реализацията на готовия продукт – изпращане, проучвания и развитие , опаковки. Сертифицирани сме по IFS , версия 6 .
Проследимост
Системата за проследимост ни позволява да идентифицираме всеки продукт по цялата верига на производство и реализация – от суровината до готовия продукт .
Всичко това е възможност благодарение на нашия най-ценен капитал – нашите работници и служители .
Ето защо ние непрекъснато инвестираме в повишаване на тяхната квалификация , познание и в подобряване на условията им на работа .